Familja

Wegħda differenti

Waqt iċ-ċerimonja taż-żwieġ issir il-wegħda bejn il-koppja li jkunu fidili lejn xulxin f’kull moment ta’ ħajjithom, li jħobbu u jirrispettaw lil xulxin tul ħajjithom kollha.

Din l-istess wegħda wieħed jista’ jfissirha b’dan il-mod. Inwegħdek li

 • Ngħinek tħobb il-ħajja;
 • Li dejjem inżommok fl-għożża;
 • Li l-paċenzja ma tonqos qatt għax hekk tfisser “tħobb”;
 • Li nitkellem meta hemm bżonn;
 • Li niskot meta hemm bżonn;
 • Li naqblu li nistgħu ma naqblux;
 • Li s-sħana ta’ qalbek tkun “id-dar”;

Nawgura lil koppji miżżewwġa jgħixu din il-wegħda.

Dun Charles Attard

Alla tal-ħajja

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jagħtina tifsira ta’ min hu Alla.

Grupp ta’ nies, Saduċej li ma kienux jemmnu fil-qawmien għall-ħajja, jagħmlu mistoqsija dwar waħda mara li romlot seba darbiet u ma kellhiex ulied.

Jistaqsuh: issa fil-qawmien mill-imwiet mart min tkun, għax is-seba jkunu iżżewwġuha?

Ġesu jwieġeb: “ Alla tagħna huwa Alla tal-ħajja”

Il-ħajja teżisti kull fejn hemm 

 • rabta, 
 • komunjoni, 
 • fratellanza;

u hija ħajja li tiżboq il-mewt dment li hi mibnija fuq relazzjonijiet veri u rabtiet ta’ fedeltà.  

Dan hu Alla tagħna…Alla tal-ħajja.

Dun Charles Attard

Gratitudni

 Rari niltaqħu ma’ Ġesu li jilmenta… imma meta jilmenta ninnotaw fih għafsa ta’ qalb.

Illum niltaqgħu ma’ Ġesu jilmenta ma’ raġel li mfejjaq mill-marda tal-lebbra: “Mhux l-għaxra fiqtu? Fejn huma id-disa l-oħra?”

Forsi dak li fieq lil Ġesu qallu, “… imma jiena ġejt ngħidlek ‘grazzi’”. 

Kemm hi nieqsa l-gratitudni speċjalment fil-familji tagħna!

 • Meta nara t-tazza nofsha vojta u ninsa li t-tazza hi  nofsha mimlija.
 • Meta ngorr għax it-tfal imqarbin u ninsa li t-tfal huma b’saħħithom.
 • Meta tgorr għax martek/żewġek iqabbiżhielek u tkun grat/grata li hemm xi ħadd li qed taqsam ħajtek miegħu/magħha.

… u l-lista ta’ gratitudnijiet tista’ tkun twila ħafna.

Grazzi Mulej ta’ kollox.

Dun Charles Attard

Talb għal xulxin

Titolbu għal xulxin fil-familja?

Jekk le, qatt m’hu tard li tibdew titolbu għal xulxin.

Jekk qed titlob għal xi ħadd fil-familja, għidlu/għidilha, “Qed nitlob għalik”.

Dan ikun ġest ta’ qalb tajba ta’ vera.

Dun Charles Attard